Terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
07-12-2017
Kaart behorende bij: Terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Aanleiding
Landgoederen Oldenzaal is op 4 juli 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen voor Landgoederen Oldenzaal zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan. Gedeputeerde Staten hebben op 28 november 2017 ingestemd met het inrichtingsplan voor Landgoederen Oldenzaal.

Beschrijving

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Landgoederen Oldenzaal
De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Doel is om de kwetsbare natuur te beschermen, zoals het vochtige alluviale bos, het eiken-haagbeukenbos en het beuken-eikenbos met hulst. Het eiken-haagbeukenbos moet tevens worden uitgebreid. Voor het onderdeel benedenloop Snoeyinksbeek gaat het om het vochtige alluviale bos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Ook is daar de vissoort Rivierdonderpad aangewezen om te behouden.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, door bijvoorbeeld vernatting of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Landgoederen Oldenzaal.

Het voorontwerp-PIP is een doorvertaling van het inrichtingsplan en is opgesteld door de bestuurlijk trekker Provincie Overijssel en gemeente Losser. Zij hebben dit gerealiseerd in nauwe samenwerking met de gebiedspartners LTO Noord, Natuurmonumenten en Waterschap Vechtstromen.

Terinzagelegging voorontwerp-PIP
Het voorontwerp-PIP Landgoederen Oldenzaal ligt ter inzage van 12 december 2017 tot en met 22 januari 2018. In deze periode mag een ieder een reactie indienen.
Via www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal is het voorontwerp-PIP digitaal beschikbaar of kijk op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.9923.ipLandgOldenzaal-vo01.

Tevens is het voorontwerp-PIP beschikbaar als inkijkexemplaar op het:

  • Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG  LOSSER
  • Gemeentehuis Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD  OLDENZAAL
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EEZWOLLE

Let op! De gemeentehuizen en het provinciehuis zijn gesloten tijdens de feestdagen. Provincie Overijssel is tevens gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag.

Procedure

Wat betekent dit voor u?
In de periode van 12 december 2017 tot en met 22 januari 2018 kunt u uw inspraakreactie digitaal indienen onder vermelding van ‘Landgoederen Oldenzaal, 3878743’ via Natura2000PIP@overijssel.nl.

Het is ook mogelijk om schriftelijk uw reactie in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
T.a.v. dhr. Jan Klompmaker
O.v.v. Landgoederen Oldenzaal, 3878743
Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer Jan Klompmaker, j.klompmaker@overijssel.nl, 038 499 80 76.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u één van de inloopbijeenkomsten (of beide) bezoeken:

Datum:         20 december 2017 en 10 januari 2018
Locatie:        Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 7587 AM  DE LUTTE
 Tijd:             13.30 – 18.00 uur

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces, kunt u terecht bij dhr. Henk Nijboer, h.nijboer@overijssel.nl.

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal.