Vaststelling bestemmingsplan Overdinkel, partiële herziening Hoofdstraat 148

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BW 148
Publicatiedatum
13-10-2017
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan Overdinkel, partiële herziening  Hoofdstraat 148

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 19 september 2017  het bestemmingplan Overdinkel, partiële herziening  Hoofdstraat 148 heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan Overdinkel, partiële herziening  Hoofdstraat 148  met bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 oktober 2017  gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op  de verbouw van een voormalig winkelpand tot woonstudios op het perceel Hoofdstraat 148 te Overdinkel

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 22 november 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser,11 oktober 2017

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen