Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Punhuizerweg 19, 7588 PE Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7588PE 19
Publicatiedatum
09-02-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Punhuizerweg 19, 7588 PE Beuningen Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • Een gefaseerde omgevingsvergunning (fase 1) te verlenen voor het uitbreiden van een bestaande ligboxenstal, het plaatsen van een mestvergister en het bouwen van een opslagloods op het perceel Punthuizerweg 19 in Beuningen. Het zaaknummer van de aanvraag is 15Z00028. De gefaseerde omgevingsvergunning wordt in deze fase verleend voor de volgende activiteiten

- Het wijzigen van een inrichting (milieu)
- Handelingen in een beschermd natuurgebied
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 februari 2016 tot en met dinsdag 22 maart 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

 Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbeschikking kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.