Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO op het perceel Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen;

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PE 19
Publicatiedatum
29-03-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO op het perceel Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen;  Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een gefaseerde omgevingsvergunning (fase 1) te verlenen voor het uitbreiden van een bestaande ligboxenstal, het plaatsen van een mestvergister en het bouwen van een opslagloods op het perceel Punthuizerweg 19 in Beuningen. Het zaaknummer van de aanvraag is 15Z00028. De gefaseerde omgevingsvergunning wordt in deze fase verleend voor de volgende activiteiten:
  • Het wijzigen van een inrichting (milieu)
  • Handelingen in een beschermd natuurgebied

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 30 maart 2016 tot en met dinsdag 10 mei 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Procedure

 Beroep Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van beroep. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.