Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Prins Hendrikstraat 1-3, 7586 BG Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
26-04-2016
Einddatum
21-06-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Prins Hendrikstraat 1-3, 7586 BG Overdinkel Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het Kulthurhus Overdinkel, gelegen op het perceel Prins Hendrikstraat 1-3, 7586 BG in Overdinkel. De aanvraag heeft zaaknummer 16Z00396.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 27 april 2016 tot en met dinsdag 7 juni 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.