Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Koppelboerweg 18 in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587NV 18
Publicatiedatum
12-10-2016
Einddatum
07-12-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Koppelboerweg 18 in de Lutte Kennisgevingen ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om: 

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor bouwen van een zwembad met installatie kelder op de locatie, Koppelboerweg 18, 7587 NV de Lutte. De aanvraag heeft zaaknummer “16Z01971”.

Het  ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 13 oktober 2016 tot en met woensdag 23 november 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 13 oktober 2016 tot en met woensdag 23 november 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.