Besluit tot stellen van maatwerkvoorschirften op grond van activiteitenbesluit milieubeheer op het perceel Denekamperstraat 49, 7588 PS Beuningen

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PS 49
Publicatiedatum
01-09-2015
Kaart behorende bij: Besluit tot stellen van maatwerkvoorschirften op grond van activiteitenbesluit milieubeheer op het perceel Denekamperstraat 49, 7588 PS Beuningen  Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:

Beschrijving

  • Actief Twente, Denekamperstraat 49 Beuningen voor het niet noodzakelijk zijn van een vetafscheider en slibvangput.

 

Datum bekendmaking 28 aug 2015.

Procedure

 Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.