Vaststelling bestemmingsplan 1e Partiële herziening bestemmingsplan Het Zijland

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
03-02-2015
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan 1e Partiële herziening bestemmingsplan Het Zijland  

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 16 december  2014 het bestemmingplan 1e Partiële herziening bestemmingsplan Het Zijland heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan  en bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet onder meer in een gewijzigde situering van een aantal woningen, een gewijzigde situering van parkeerplaatsen en een licht aangepaste  loop van de Braakstraat en heeft betrekking op het gebied nabij de Braakstraat en de Kloppenstraat in Losser.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 17 maart 2014 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Losser, 3 februari 2015.

Bijlagen