Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581PV 15
Publicatiedatum
04-02-2015
Einddatum
01-04-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarden Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor: 

Beschrijving

  • de bedrijfswoning gelegen op het perceel Nijverheidstraat 15 in Losser een hogere grenswaarde van 55 dB(A) vast te stellen.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 4 februari tot en met dinsdag 17 maart 2015 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.