Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure voor diverse werkzaamheden mbt landinrichting Losser voor deelgebeid Elsbeek-Overdinkel & verrichten van handelingen in beschermd natuurgebied

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
26-05-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure voor diverse werkzaamheden mbt landinrichting Losser voor deelgebeid Elsbeek-Overdinkel & verrichten van handelingen in beschermd natuurgebied  

Beschrijving

Dinsdag 26 mei 2015

Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het  uitvoeren van diverse werkzaamheden met betrekking tot de landinrichting Losser voor het deelgebied Elsbeek-Overdinkel alsmede het verrichten van handelingen in een  beschermd  natuurgebied. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer 14Z02805.

De aanvraag, het ontwerpbesluit, en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 27 mei tot en met dinsdag 14 juli 2015 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Zienswijzen

Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbeschikking kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

Procedure