Verlenging Gedoogbesluit streekproductenmarkt

Type bekendmaking
gedoogbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
24-02-2015
Kaart behorende bij: Verlenging Gedoogbesluit streekproductenmarkt  

Beschrijving

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft op 17 februari 2015 besloten het op 24 juni 2014 vastgestelde “Gedoogbesluit streekproductenmarkt” (gedoogbesluit) te verlengen tot 31 oktober 2015, dan wel zoveel te eerder een besluit omtrent het definitief instellen van de streekproductenmarkt is genomen.

Reden verlengen gedoogbesluit

De animo voor de streekproductenmarkt blijft achter bij de verwachtingen. De organisatie gaat door middel van thema’s de streekproductenmarkt aantrekkelijker maken voor bezoekers. Het college acht het daarom wenselijk de streekproductenmarkt als proef te laten voortduren.

Inhoud besluit

Op grond van het gewijzigde gedoogbesluit kan het houden van de streekproductenmarkt op de laatste zaterdag van elke maand van 08:00  uur  tot  17:00 uur (incl. opbouw en afbraak)  op de locatie kruising gedeelte Teylersstraat, gedeelte Brinkstraat en gedeelte Torenstraat te Losser tot 31 oktober 2015 worden voortgezet.

Inzien besluit

Het besluit tot wijziging van het gedoogbesluit ligt met de daarbij behorende situatietekening voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Die stukken kunt u ook vinden op de website van de gemeente losser, www.losser.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen de mevrouw M. Hamers van de gemeente Losser, 053 5377481.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met het besluit kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking te zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 7580 AB Losser.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Wanneer het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

 

Procedure