Inspraak ” bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AB 47
Publicatiedatum
22-09-2015
Kaart behorende bij: Inspraak ” bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte” Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 23 september 2015 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerp ” bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de vestiging van Morsink Diervoeders & Hobby op een perceel naast Dorpstraat 47 te De Lutte.  Om het bedrijf op de nieuwe locatie planologisch in te passen is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Tevens is in het plan opgenomen de planologische inpassing van een vergroting van de tuin voor het perceel  Dorpstraat 47 te  de Lutte.

Inzien bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan kan tot en met  3 november 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Inspraakreacties Tijdens de inzagetermijn kan door iedereen een inspraakreactie worden ingediend. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Bijlagen