Aanwijzing toezichthouder gemeente Losser

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-01-2015
Einddatum
18-03-2015
Kaart behorende bij: Aanwijzing toezichthouder gemeente Losser Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend dat zij hebben besloten de heer M.G.M. Rosens, namens detacheringsbureau Maandag, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, aan te wijzen als toezichthouder tot einde contractduur.

Beschrijving

Deze aanwijzing houdt in, dat deze toezichthouder op basis van de aanwijzing belast zijn met het toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Monumentenwet, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Waterwet, Wet bodembescherming, Monumentenverordening gemeente Losser 2005, Bouwverordening, Algemene plaatselijke verordening, Verordening op de Verblijfsrecreatie.

De toezichthouder is in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs.

Procedure

Het aanwijsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.