Besluit omgevingsvergunning landinrichting Losser deelgebied Elsbeek-Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser Q 889
Publicatiedatum
17-06-2015
Einddatum
12-08-2015
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten betrekking tot de landinrichting Losser voor het deelgebied Elsbeek-Overdinkel, kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, nummer 889.

Datum bekendmaking 9 juni 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.