Verleende stookontheffing op het perceel Invalsweg 9, 7586 RB Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RB 9
Publicatiedatum
11-11-2015
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing op het perceel Invalsweg 9, 7586 RB Overdinkel  Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.

Beschrijving

  1. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 voor de volgende percelen gelegen aan de:
  • Invalsweg 9, 7586 RB Overdinkel

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.
Datum bekendmaking 4 november 2015. 

Procedure

 Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.