Verleende omgevingsvergunning op het perceel nabij Poortbultenbeek, Binkhorsterkerkpad

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
08-12-2015
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning op het perceel nabij Poortbultenbeek, Binkhorsterkerkpad  BESLUIT OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden waaronder aanplanten van houtopstanden op het perceel nabij de Poortbultenbeek, Binkhorsterkerkpad, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie H, nummer 4182.

Datum bekendmaking 25 november 2015;

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.