Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Deppenbroekweg 1, 7582 RD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7582RD 1
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Deppenbroekweg 1, 7582 RD Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van detailhandel, groothandel en/of opslag op de locatie, Deppenbroekweg 1, 7582 RD Losser. De aanvraag heeft zaaknummer 20Z02222.
Het  ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 ter inzage in ’t Lossers hoes. 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.