Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Het Bentman 22, 7582 DK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7582DK 22
Publicatiedatum
01-04-2021
Einddatum
13-05-2021
Kaart behorende bij: Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Het Bentman 22, 7582 DK Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het voor het uitbreiden van een woning op het perceel Het Bentman 22, 7582 DK Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 16 mei 2021.
Datum bekendmaking 1 april 2021. 
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.