Vastgesteld bestemmingsplan “Keizershofje”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AB 1
Publicatiedatum
11-02-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Keizershofje”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 2 februari 2021 het  bestemmingsplan “Keizershofje” gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP001PH15-0401 ligt met ingang van van donderdag 11 februari 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan maakt in het centrum van Losser een woonlocatie mogelijk met 22 woningen. Het plan is tijdens een informatiebijeenkomst op 5 juni 2019 in hotel Marktzicht toegelicht. Bij het vaststellen van het plan zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen, waarbij; 
a.    op de verbeelding de ‘wetgevingszone – wijzigingsgebied 1’ in totaal 10 meter in westelijke richting is uitgebreid; 
b.    op de verbeelding in het bouwvlak gelegen achter de woningen Scholtinkstraat 50 tot en met 56 het maximum aantal woningen is gewijzigd van 4 naar 3;
c.    op de verbeelding het bouwvlak ter plaatse van het poortgebouw met 1,5 meter richting de Braakstraat is uitgebreid;
d.    op de verbeelding in de noordoosthoek van het Keizershofje de ‘specifieke bouwaanduiding – muur’ over een lengte van 7 is meter doorgetrokken;
e.    op de verbeelding het bouwblok ter plaatse van de woningen Scholtinkstraat 38 t/m 44 is aangepast aan de beoogde situatie;
f.    op de verbeelding een ‘specifieke bouwaanduiding – bijgebouwen 4’ is opgenomen ter plaatse van de woningen Scholtinkstraat 38 t/m 44;
g.    in de regels artikel 5.2.2. sub d is toegevoegd betreffende het opnemen van een regeling voor de ‘specifieke bouwaanduiding – bijgebouwen 4’;
h.    in de regels in artikel 10.1.2 sub a het maximaal aantal woningen is gewijzigd van 2 naar 4.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Keizershofje” kan met ingang van donderdag 11 februari 2021 tot en met woensdag 24 maart 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende: 
•    die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
•    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
•    die zich niet kan vinden in de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan; 
kan vanaf donderdag 11 februari 2021 tot en met woensdag 24 maart 2021 tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 25 maart 2021, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 10 februari 2021
Publicatie
1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.    Staatscourant

Bijlagen