College vraagt advies raad op vergunning noodopvang asielzoekers in hotel Dinkeloord

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) doorgeleid naar de gemeenteraad van Losser.

Plaatsnaambord BeuningenHet college van burgemeester en wethouders heeft de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) doorgeleid naar de gemeenteraad van Losser. Het college vraagt de raad om advies uit te brengen op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Dit is onderdeel van het proces dat nodig is voor de vereiste vergunning.

Bindend advies gemeenteraad

Het COA wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke noodopvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. De voorgenomen opvang past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Met toepassing van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kan dit wel mogelijk worden gemaakt. Omdat de aanvraag gaat over de huisvesting van vluchtelingen, moet de gemeenteraad hier een bindend advies over geven. 

Participatie

Het COA moet een participatietraject organiseren voor dit traject. Dit is opgestart met twee informatiebijeenkomsten die COA met de gemeente heeft georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden omwonenden een reactieformulier invullen om aan te geven hoe zij denken over de opvang. Deze reacties worden aan de gemeenteraad meegegeven. 
COA start ook een omwonendenoverleg om samen met gemeente, politie en omwonenden te kijken naar de zorgen en wensen van de buurt rond de opvang.

Ruimtelijke aspecten

De aanvraag wordt beoordeeld op de ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’; de balans tussen verschillende functies die locaties binnen een gebied kunnen vervullen. Omdat het gaat om tijdelijke opvang, en omdat er weinig verandert aan de leefomgeving of aan het gebouw zelf, oordeelt het college positief op dit onderdeel. 
Daarnaast wordt gekeken naar de sociale veiligheid. Er is 24/7 beveiliging op de locatie aanwezig. Het COA treft een pakket aan maatregelen voor de sociale veiligheid in de omgeving en heeft hierover afstemming met de gemeente. Ook in het omwonendenoverleg is hier aandacht voor.

Op 16 april besluit de gemeenteraad over dit advies. Als de gemeenteraad positief besluit, kan de opvang daarna snel van start. Als de gemeenteraad negatief besluit, kan de vergunning niet worden verleend. Inspreken over dit onderwerp kan in de beeldvormende raad op dinsdag 2 april. Aanmelden hiervoor kan tot 28 maart via griffie@losser.nl of 053 – 53 77 444.