Beleid duurzaamheid

De gemeente wil de komende jaren verduurzamen. Dat leggen we vast in ons beleid

Een overzicht van ons beleid over duurzaamheid.

Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040

Losser is in 2040 een vitaal, groen dorp. Inwoners, bedrijven en overheid hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid genomen. Om de gemeente te maken tot wat zij is. Een gemeente waar we gezond, zelfvoorzienend, sociaal en betaalbaar wonen of werken. In de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 staan 5 thema’s centraal:

 • Losserse aanpak: we doen het samen
 • Groen, gezond en leefbaar Losser
 • Klimaatbestendig Losser
 • Energieneutraal Losser
 • Circulaire economie in Losser

Lokale initiatieven: Greune Deals

Greune Deals zijn intentieovereenkomsten tussen de gemeente Losser en minimaal 2 initiatiefnemers. De initiatiefnemers dragen bij aan een duurzaam Losser. De voorstellen komen in aanmerking voor praktische en/of financiële ondersteuning van de gemeente. Hiermee willen we duurzame afspraken maken met de samenleving. Denk aan:

 • Burgerinitiatieven
 • Verenigingen
 • Bedrijven
 • Andere organisaties

Zij kunnen onderling én met elkaar Greune Deals sluiten.

Samenwerking Noordoost-Twente en regio

Losser werkt samen met Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen aan duurzame energie. We dragen bij aan de energietransitie. Dit is de overstap van fossiele energie naar duurzame energie. Van aardgas, olie en steenkool naar wind, zon, duurzame warmte en biogas. We willen de CO2-uitstoot verminderen en daarmee ook de opwarming van de aarde.

We verkennen regionale mogelijkheden en maken regionaal beleid voor het opwekken van:

 • Zonne-energie
 • Windenergie
 • Biogas
 • Geothermie

Voor het opwekken van zonne-energie is beleid gemaakt voor zonnevelden. Lees Herziening Zonneveldenbeleid NO Twente 2023-2027. Ook richten we ons op de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Samen leveren we een bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES) Twente.