Beleid duurzaamheid

De gemeente wil de komende jaren verduurzamen. Dat leggen we vast in ons beleid

Een overzicht van ons beleid over duurzaamheid.

Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 

Losser is in 2040 een vitaal, groen dorp. Inwoners, bedrijven en overheid hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid genomen. Om de gemeente te maken tot wat zij is. Een gemeente waar we gezond, zelfvoorzienend, sociaal en betaalbaar wonen of werken. In de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 staan 5 thema’s centraal: 

 • Losserse aanpak: we doen het samen 
 • Groen, gezond en leefbaar Losser 
 • Klimaatbestendig Losser 
 • Energieneutraal Losser 
 • Circulaire economie in Losser 

Dynamische uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018 - 2022 

De Dynamische Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018-2022 is de uitwerking van de Toekomstvisie Duurzaam Losser. Dynamisch wil zeggen dat we de uitvoeringsagenda jaarlijks bijstellen. De projecten kunnen we aanpassen. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot toevoeging of annulering van projecten.

Lokale initiatieven: Greune Deals 

Greune Deals zijn intentieovereenkomsten tussen de gemeente Losser en minimaal 2 initiatiefnemers. De initiatiefnemers dragen bij aan een duurzaam Losser. De voorstellen komen in aanmerking voor praktische en/of financiële ondersteuning van de gemeente. Hiermee willen we duurzame afspraken maken met de samenleving. Denk aan:

 • Burgerinitiatieven
 • Verenigingen
 • Bedrijven
 • Andere organisaties

Zij kunnen onderling én met elkaar Greune Deals sluiten.

Samenwerking Noordoost-Twente en regio 

Losser werkt samen met Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen aan duurzame energie. We doen dit onder de naam Energie van Noordoost-Twente. We dragen bij aan de energietransitie. Dit is de overstap van fossiele energie naar duurzame energie. Van aardgas, olie en steenkool naar wind, zon, duurzame warmte en biogas. We willen de CO2-uitstoot verminderen en daarmee ook de opwarming van de aarde.

We verkennen regionale mogelijkheden en maken regionaal beleid voor het opwekken van:

 • Zonne-energie
 • Windenergie
 • Biogas
 • Geothermie

Voor het opwekken van zonne-energie is beleid gemaakt voor zonnevelden. Lees Herziening Zonneveldenbeleid NO Twente 2023-2027. Ook richten we ons op de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Samen leveren we een bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES) Twente.