Reclamevergunning

Voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 heette dit een ‘reclamevergunning’.

Het plaatsen van reclame kan in diverse vormen; een lichtbak, letters op de gevel, een reclamezuil, een reclamebord, een spandoekframe met een reclamedoek, een vlag of een vlaggenmast, e.d.

Bij het plaatsen van reclame is er (meestal) sprake van bouwen in de zin van de Woningwet. Dit betekent dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.
We toetsen uw aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteiten aan de voorschriften van het bestemmingsplan, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de beleidscriteria van de welstandsnota reclame.

Kosten

Leges worden berekend aan de hand van de vastgestelde bouwkosten. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar artikel 2.3. (leges voor Omgevingsvergunning/Bouwactiviteiten) van onze legesverordening. Deze is te raadplegen via deze link legesverordening

Bijzonderheden

Voor deze vergunning is de reguliere procedure van toepassing. Deze duurt in principe 8 weken. Als deze aanvraag wordt gedaan samen met een activiteit waarvoor de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is, dan is ook voor het onderdeel ‘reclame’ een uitgebreide procedure van toepassing.

Een omgevingsvergunning reclame treedt in de meeste gevallen in werking de dag na de bekendmaking van de vergunning (= verzending aan de aanvrager).

Aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen op het landelijk loket www.omgevingsloket.nl of u kunt daar een formulier samenstellen voor indiening per post. Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.