Plaatsen van koopwaar of borden, vergunning

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2.10) is het verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

Een vergunning kan worden geweigerd:

  • indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
  • indien het beoogde gebruik hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;
  • in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Kosten

De kosten voor deze vergunning zijn € 110. De vergunning is drie jaar geldig.

Aanvraag

Een vergunning voor het plaatsen van koopwaar of borden op of aan de weg kunt u aanvragen via het formulier Formulier vergunning plaatsen van koopwaar - borden (pdf). Dit formulier kunt u ook afhalen aan de receptie van het gemeentehuis.