Uitbreidingslocatie voor een toekomstige woonwijk

Het college van B&W heeft besloten om een voorkeursrecht te vestigen op een aantal grondpercelen nabij de hoek Honingloweg - Lutterstraat in Losser. Door het voorkeursrecht te vestigen, krijgt de gemeente de mogelijkheid sturing te geven aan de gewenste ontwikkelingen ten behoeve van nieuwe, grootschalige woningbouw in de kern Losser.

Wethouder Jaimi van Essen: ‘’Er is in Losser in de afgelopen jaren flink gebouwd. De nieuwe woonwijk De Saller in Losser is daardoor bijvoorbeeld zo goed als vol. Met het besluit om een voorkeursrecht te vestigen op grondpercelen op het Hannekerveld, hebben we de mogelijkheid om de gronden te kopen die nodig zijn om in Losser nieuwe woningen te kunnen blijven bouwen. Op die manier kunnen we ook in de toekomst voorzien in de behoefte aan woningen, de groei van onze gemeente stimuleren en onze gemeente vitaal houden.”

Een belangrijke zoeklocatie om de ambities te verwezenlijken is het gebied Hannekerveld, aan de noordkant van de kern Losser. De locatie Hannekerveld is de meest haalbare ruimtelijke mogelijkheid voor een grootschalige uitbreidingslocatie voor woningbouw. Het Hannekerveld grenst aan de kern Losser en aan bestaand woongebied. Een deel van de gronden in en rondom het Hannekerveld is al in bezit bij gemeente Losser. En voor een deel is nog sprake van particulier bezit. Om een integrale gebiedsontwikkeling te kunnen realiseren, is het gewenst om nog een aantal percelen te verwerven. Met het voorkeursrecht krijgt de gemeente Losser een eerste recht van koop. Het college stuurt op deze manier actief en houdt zo regie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen ten behoeve van grootschalige woningbouw in Losser.

Wethouder Jimme Nordkamp: “Op het Hannekerveld kunnen we onder andere nieuwe sociale huurwoningen bouwen en zorgen voor betaalbare huizen. Dat is voor onze inwoners van belang. We streven daarbij naar een gemixte wijk met woningen in diverse prijsklassen.”

Geldigheidstermijn

Het door het college gevestigde voorkeursrecht geldt voor een periode van drie maanden. De gemeenteraad dient binnen drie maanden na het collegebesluit te besluiten tot (definitieve) aanwijzing van de betrokken gronden. Op het moment dat het voorkeursrecht door de gemeenteraad is gevestigd, is dit rechtsgeldig voor een periode van drie jaar.