Tweede ronde incidentele subsidie gemeente Losser: aanvragen indienen vóór 1 oktober 2023

De gemeente geeft financiële steun aan activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. Om activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) te kunnen ondersteunen en stimuleren. Dien uw subsidieaanvraag in vóór 1 oktober 2023 om nog dit jaar voor subsidie in aanmerking te komen.

Dien uw subsidieaanvraag in voor 1 oktober 2023

Organisaties kunnen 2 keer per jaar (in 2023 vóór 1 april en vóór 1 oktober) een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Activiteiten die in aanmerking komen voor een incidentele subsidie zijn activiteiten die:

 • Leefbaarheid en inzet van vrijwilligers stimuleren
 • Gezondheid en zelfredzaamheid van mensen bevorderen
 • Actieve deelname aan sport en bewegen stimuleren
 • Recreatie en toerisme bevorderen
 • Kunst- en cultuurparticipatie bevorderen
 • Armoede bestrijden
 • Eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners bevorderen
 • Bijdragen aan de natuur- en milieueducatie

In 2023 is een bedrag van € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies.

Hoe vraag je een incidentele subsidie aan?

U kunt een incidentele subsidie aanvragen via Subsidies recreatie, sport en cultuur. Dit kan met een formulier of digitaal. Voor dat laatste heeft een aanvrager wel EHerkenning nodig. Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Ook verleent de gemeente geen subsidie voor activiteiten die al gestart zijn of die binnen 8 weken voor het aanvragen van de subsidie starten.

Bij de beoordeling van de verzoeken wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd betreffen geen reguliere/jaarlijkse activiteit; hiervoor kan, voor zover van toepassing, de structurele subsidie gebruikt worden.
 • Jubilea: een incidentele subsidie is mogelijk indien door de organisatie voor de jubileumactiviteit extra activiteiten worden verricht.
 • Nieuwe/bijzondere evenementen: een incidentele subsidie is mogelijk indien een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK) wil organiseren.
 • Cofinanciering: hoe hoger de eigen bijdrage van de aanvragende organisatie, hoe groter de kans op een incidentele subsidie.