Provincie Overijssel maakt Participatieplan en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark de Lutte openbaar

Op 23 mei 2023 heeft de Provincie Overijssel een belangrijke stap gezet in de procedure van het project Windpark De Lutte. Het Participatieplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zijn openbaar gemaakt en liggen vanaf 6 juni ter inzage. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen hier op reageren middels een zienswijze.

Participatieplan en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het Participatieplan, opgesteld in samenwerking met Prowind, de provincie Overijssel en de gemeente Losser, beschrijft hoe omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd en betrokken bij het project en wanneer er ruimte is voor inspraak. Onderdeel van participatie een klankbordgroep, die op dit moment wordt opgericht. Daarnaast is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Daarin worden onder andere de wijze van opstelling van het Milieueffectrapport (MER), de te toetsen milieuaspecten (zoals geluid, slagschaduw en veiligheid), het beoordelingsproces en de af te wegen alternatieven beschreven.

Inspraakprocedure

Het Participatieplan en de NRD liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage, van 6 juni tot en met 17 juli 2023. Ze zijn dan digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Losser en het provinciehuis van Overijssel. In deze periode kunnen alle belanghebbenden en geïnteresseerden zienswijzen indienen op de plannen. Dat kan via windparken@overijssel.nl of schriftelijk bij de Provincie Overijssel.

Lusten van het windpark in De Lutte met Lokaal eigendom

Een belangrijk doel bij de ontwikkeling van het windpark is het realiseren van maximale zeggenschap door inwoners en het eerlijk verdelen van de lasten en lusten. Dit wordt vormgegeven door 50% van het project door inwoners te laten ontwikkelen. 50% van het windpark komt dan ook in eigendom van de inwoners van de Lutte. Hiervoor wordt een energiecoöperatie opgericht en wordt gezocht naar inwoners die hier in willen deelnemen. Wilt u dus meedenken over dit project en hoe dit project een positieve bijdrage kan leveren aan De Lutte dan kunt u zich melden bij Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel: l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Meer informatie

Alle ontwikkelingen van het project worden gedeeld op de website www.windparkdelutte.nl. Ook is er een digitale nieuwsbrief. Inschrijven kan via windparkdelutte.nl/#nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolf Koster, de projectleider van Prowind, via info@windparkdelutte.nl.