Meer bomen en bos in de gemeente Losser

De gemeente Losser krijgt er ruim 8 hectare aan bos bij. Vier particuliere grondeigenaren planten bomen op gronden die voorheen voor agrarische toepassingen werden gebruikt. In totaal gaat het nu om vier locaties verspreid over de gemeente. De percelen liggen in Losser, Beuningen, De Lutte en Overdinkel.

De aanplant van nieuwe bossen draagt bij aan de ambitie van de gemeente Losser om 23.000 bomen te planten én is onderdeel van de Overijsselse Bossenstrategie. De ambitie van de Bossenstrategie is dat er in 2030 in Nederland 10% meer bos is. Meer bos is nodig om de klimaatdoelen te realiseren. Meer bos draagt bovendien bij aan de verbetering van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Wethouder Jaimi van Essen: “in ons coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we positief staan tegenover groene en duurzame ontwikkelingen in het buitengebied. Ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. We stimuleren bijvoorbeeld agrariërs om actief deel te nemen aan provinciale regelingen die bijdragen aan de klimaat- en natuurdoelen, zoals de bossenstrategie. Zo is er bijvoorbeeld een subsidieregeling voor de kosten van de aanleg van bos en de afwaardering van de grond. Het omzetten van bestaande agrarische grond naar natuur en bos past daarbij.”

Naast deze groene activiteiten van particulieren verspreid over de gemeente Losser zijn er rondom het dorp Overdinkel ook initiatieven voor het planten van bomen en realiseren van nieuw bos. Dat is een initiatief van de Provincie Overijssel en betreft een ander project dat bijdraagt aan het creëren van meer bos.

Zekerheid voor de toekomst

Het planten van bos op gronden met een agrarische bestemming is op zich toegestaan. Maar om het nieuwe bos vervolgens ook voor de toekomst veilig te stellen, is het noodzakelijk om de agrarische bestemming van de betreffende percelen te wijzigen naar 'Natuur - Natuur en Bos'. Het ontwerpbestemmingsplan wordt van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen.