Losser start onderzoek nieuwe sporthal de Lutte

De gemeente Losser start met een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe sporthal in De Lutte. 

Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit het coalitieakkoord. Op korte termijn start een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek moet onder meer uitwijzen welke zaalcapaciteit nodig is en welke sporthalvariant hierbij het beste past. Ook wordt een inschatting gemaakt van de investeringskosten en de exploitatielasten. 

De verschillende gebruikers van de sporthal worden bij het onderzoek betrokken. Per gebruiker worden de ideeën en wensen in kaart gebracht. Het onderzoek loopt tot mei 2023. Het college wil het onderzoeksrapport bij de behandeling van de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad voorleggen, zodat het in de besluitvorming kan worden betrokken.

Wethouder Marian Oosterbroek: “Sporten en bewegen is goed voor je. In het coalitieakkoord hebben we daarom al afgesproken dat we willen investeren in een nieuwe sporthal in De Lutte. De afgelopen periode heb ik gesprekken gevoerd met de gebruikers van de sporthal. Die gesprekken gaven aanleiding om meer vaart te zetten achter het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe sporthal. Ik ben blij dat we hier nu mee starten. Samen met de gebruikers kijken we naar wat nodig is, zodat we kunnen bouwen aan een nieuwe sporthal die aansluit bij de behoeften.”