College legt woonzorgvisie voor aan de gemeenteraad

Samen wonen en leven in de gemeente Losser

woonzorgvisieJe thuis voelen in je huis en je trots voelen op je woonomgeving zijn ontzettend belangrijk.  Met een woning als vaste basis voor jezelf tel je mee en kun je beter meedoen in de samenleving. Een woning is meer dan een gebouw van stenen. Samen met inwoners, organisaties en betrokken groepen met specifieke woonbehoeften zet gemeente Losser in op een samenleving waar plek is voor iedereen. En waarin mensen daadwerkelijk naar elkaar omkijken. Dit staat nu vastgelegd in de woonzorgvisie, die vandaag door het college is vastgesteld en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Wethouder Marian Oosterbroek: “We zijn met verschillende organisaties in gesprek geweest. Denk aan woon-, zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook de Participatieraad en de dorpsraden. In deze gesprekken hebben we input opgehaald over de manier waarop deze organisaties kijken naar de uitdagingen waar we samen voor staan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen? Op welke manier zorgen we dat mensen naar elkaar blijven omkijken in onze dorpen en wijken?”

Investeren in een goede sociale basis

De woonzorgvisie is een woon- zorg- en leefvisie. Het richt zich erop dat het goed gaat met de inwoners van de gemeente Losser. Fijn samen leven en wonen is erg belangrijk. Door huisvesting in combinatie met wonen, werk, zorg en welzijn goed te organiseren en te investeren in een goede sociale basis, wordt voorkomen dat mensen in de problemen komen.

Het college legt de visie nu voor aan de gemeenteraad 

Als de raad de visie heeft vastgesteld kan gestart worden met het maken van een uitvoeringsplan. Hierin staat straks welke concrete stappen gezet moeten worden om de visie tot uitvoering te brengen. “In de gesprekken die we tot nu toe gevoerd hebben zijn ook al een aantal concrete punten benoemd. Bijvoorbeeld het verstrekken van goede informatie over wat al dan niet mag over het plaatsen van mantelzorgwoningen, over wat er nodig is om te bevorderen dat mensen nog meer naar elkaar gaan omzien. Deze input nemen we straks mee in het opstellen van het uitvoeringsplan. Uiteindelijk ligt er straks een concreet uitgewerkt plan waarin staat hoe we als samenleving wonen, zorg en bouwen aan elkaar kunnen koppelen”, aldus wethouder Oosterbroek.