College gemeente Losser presenteert Voorjaarsnota 2024-2028

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft de Voorjaarsnota 2024-2028 gepresenteerd. In deze Voorjaarsnota rapporteert het college over de uitvoering van de begroting in 2024 en geeft het een doorkijk naar de komende vier jaar.

Wethouders Losser VoorjaarsnotaHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft de Voorjaarsnota 2024-2028 gepresenteerd. In deze Voorjaarsnota rapporteert het college over de uitvoering van de begroting in 2024 en geeft het een doorkijk naar de komende vier jaar.

Wethouder Marian Oosterbroek: “In deze Voorjaarsnota zijn we aan de slag gegaan met de ambities uit ons coalitieakkoord ’Groeien door ambitie’. We zijn er in deze Voorjaarsnota in geslaagd om een goede balans te vinden tussen investeren in onze samenleving en een gezonde financiële basis.”

De financiële mogelijkheden worden minder

“Ook in Losser zien we - als gevolg van het zogeheten ravijnjaar 2026 waardoor gemeenten landelijk zo’n € 3 miljard minder krijgen van het rijk - de structurele financiële ruimte vanaf 2026 hard teruglopen”, zegt wethouder Oosterbroek. “Hoewel het rijk scheutig is (geweest) met incidenteel geld, ontbreekt langjarige structurele zekerheid. Desondanks presenteren wij een structureel sluitend financieel perspectief in de jaren 2025 en 2028. Voor de jaren 2026 en 2027 is dit nu nog niet het geval. Maar de Losserse reservepositie is goed genoeg om mogelijke financiële tekorten te dekken. Bovendien hebben we voldoende tijd om maatregelen te nemen. Het lukt ons daarbij om de belastingdruk voor onze inwoners niet te verhogen. Wij verhogen de belasting niet, maar passen uitsluitend de indexering toe.”

Wonen heeft topprioriteit

Het college heeft wonen benoemd als topprioriteit. Wethouder Milad Lahdo: “We hebben een brede aanpak die gebaseerd is op bouwen naar behoefte. We zetten zowel in op nieuwbouw als op het aanpassen van bestaande woningen. Daarnaast ontwikkelen we activiteiten om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker naar een ander huis kunnen doorstromen en om de huizen duurzamer te maken.”

Toekomstbestendige leefomgeving

Wethouder Jan Engels: “De kwaliteit en toekomstbestendigheid van de woon- en leefomgeving is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Hier gaan we, samen met onze partners, mee aan de slag. De woonopgave en de vervangingsopgave in de openbare ruimte werken hierbij als een vliegwiel. Een voorbeeld: we gaan aan de slag met de Vogelbuurt in Losser omdat hier, zowel qua omgeving als op sociaal gebied, uitdagingen en kansen liggen. Kansen om, samen met partners en inwoners, te werken aan een algehele verbetering en versterking van de buurt. Zo zorgen we ervoor dat deze buurt nog fijner en gezonder wordt om in te leven.”

Ruimte om te ondernemen

Het college heeft ook bijzondere aandacht voor de bedrijventerreinen in de gemeente. Wethouder Lahdo: “Op basis van het onderzoek 'toekomstbestendigheid van ons bedrijventerrein' werken we  aan een plan voor de toekomst van onze bedrijventerreinen. We doen onderzoek naar de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Daarnaast zetten we in op herstructurering en revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen.”

Voortdurend werken aan Duurzaamheid 

“We blijven hard aan het werk op het thema Duurzaamheid”, aldus wethouder Engels. “We gaan aan de slag om, met een actieve rol van de gemeente, energie-armoede te bestrijden. En we kiezen echt voor gezamenlijke processen bij de verduurzaming van buurten en dorpen en voor (maximaal) lokaal eigendom.”

Blijven investeren in de Losserse samenleving 

Wethouder Marian Oosterbroek: “We blijven in de komende jaren investeren in onze Losserse samenleving. We willen bijvoorbeeld extra investeren in (overkoepelende) thema's als Positieve Gezondheid en Leefbaarheid in de buurten en dorpen. We zoeken nog meer de verbinding met partners in het maatschappelijk veld als we nieuwe pilots starten. En we bekijken bij alle investeringen die we doen, of we ook andere geldbronnen kunnen gebruiken en slimme combinaties kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van wonen en zorg. 
Diverse pilots uit het Innovatieplan 2021-2024 in het sociale domein zijn succesvol zijn geweest. We gaan dus door met ontwikkelen en innoveren. Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen zijn de hervormingsagenda jeugdzorg, het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en zorg, de pilot dorpsondersteuner, het toepassen van de regionale inkoop Jeugd en Wmo en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsparticipatie.”

Bespreken en besluiten in de gemeenteraad

De Voorjaarsnota 2024-2028 geeft een actueel inzicht in het verloop van inkomsten en uitgaven van het lopende begrotingsjaar 2024. Daarnaast kijkt de Voorjaarsnota vooruit naar het te voeren beleid en de inkomsten en uitgaven in de jaren 2025-2028. De gemeenteraad bespreekt in de komende weken de Voorjaarsnota. Op dinsdag 9 juli besluit de gemeenteraad over de Voorjaarsnota.

Bekijk hier de voorjaarsnota.