College Losser presenteert de begroting 2024-2027

Burgemeester Kroon en wethouder OosterbroekMarian Oosterbroek, wethouder financiën van Gemeente Losser, heeft op vrijdag 29 september de Gemeentebegroting 2024-2027 gepresenteerd. Wethouder Oosterbroek: “Als college zijn we tevreden over de huidige situatie. We zijn een financieel solide gemeente met stevige reserves. Voor de komende jaren 2024, 2025 en 2026 kunnen we een structureel sluitende begroting presenteren. Voor 2027 noteren we nu nog wel een bescheiden tekort. Dat kunnen we vanuit onze reserves dekken.” Voor de gemeente Losser wordt de financiële situatie vanaf 2026/2027 moeilijker. Vooral als gevolg van de kortingen die het rijk dan doorvoert. Wethouder Oosterbroek: “2026 noemen we in Nederland wel het ‘ravijnjaar’, dat zien we ook in Losser in de begroting. We houden de ontwikkeling van onze financiën daarom nauwgezet in de gaten, om ons niet te laten verrassen.”

Ontwikkeling van de gemeentelijke heffingen

Wethouder Oosterbroek: “De afvalstoffenheffing wordt in 2024 niet verhoogd. Dat is het resultaat van de afspraken over lastenverlichting die we eerder met de gemeenteraad hebben gemaakt.” Het gaat om een bedrag van in totaal € 320.000. De aanpassing van de belastingen blijft in Losser beperkt tot de indexatie met 4,1%, om de loon- en prijsstijgingen te kunnen compenseren. Marian Oosterbroek: “Qua belastingdruk zaten we in Losser aan de hoge kant. We bewegen we ons nu naar beneden, richting het landelijk gemiddelde. Dat is een mooie ontwikkeling.”

Aanpassingen ten opzichte van de Voorjaarsnota

Ten opzichte van de in juni gepresenteerde Voorjaarsnota zijn in de gemeentebegroting twee aanpassingen aangebracht. Ten eerste wordt er, op advies van de Functionaris gegevensbescherming, extra budget vrijgemaakt voor de aanstelling van een privacy-officer. Zo kan de gemeente Losser op dit gebied verder professionaliseren op basis van actuele wet- en regelgeving. Ten tweede wil het college graag het Team Veiligheid versterken: extra middelen moeten worden ingezet. Deze extra middelen zijn bedoeld om goed op ontwikkelingen te kunnen inspelen en de uitvoering van het integraal veiligheidsplan te kunnen waarborgen. Het college geeft hiermee gehoor aan een motie die de raad heeft aangenomen bij de Voorjaarsnota. “We zijn content dat we de ambities uit de Voorjaarsnota in de begroting allemaal kunnen uitvoeren. We doen dit zo integraal en doelgericht mogelijk door opgavegericht te werken”, aldus wethouder Marian Oosterbroek.

De begroting wordt in november besproken en vastgesteld in de gemeenteraad

Volgens de planning wordt over de gemeentebegroting tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 november besloten in de gemeenteraad. Daarvoor, in de oordeelsvormende vergadering op 31 oktober, komen de politieke vragen aan de orde.