College Losser presenteert Voorjaarsnota 2023

B&W tijdens de presentatie van de VoorjaarsnotaHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser presenteert de Voorjaarsnota 2023 met financiële ruimte om ambities uit te voeren. Met ingang van het jaar 2027 wordt het financiële perspectief onzekerder. Voor dat jaar noteert de gemeente Losser zoals het er nu uitziet een structureel tekort op de begroting, omdat de vergoeding door het Rijk tekort schiet. 

Investeren in mensen

Marian Oosterbroek, wethouder financiën en sociaal domein: “Dit college wil investeren in mensen. We leven in een complexe maatschappij en door nog meer te investeren in preventie willen we voorkomen dat onze inwoners in de problemen komen. Door meer aan de voorkant te komen, willen we voorkomen dat kleine zorgen uitgroeien tot grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, mantelzorg of problematisch middelengebruik. Ook jongeren krijgen de komende jaren extra aandacht. Zo willen we bijvoorbeeld door samen te werken met Stichting Fundament een nieuwe ontmoetingsplek voor hen realiseren.”
Ook wordt extra ingezet op het begeleiden van mensen naar werk. “We gaan extra investeren om hen aan een passende en duurzame baan te helpen. Investeren in werk, is immers investeren in mensen.”
De financiële positie van Losser biedt ruimte voor lastenverlichting voor de inwoners. “We maken een reserve Lastenverlichting. Hiermee kunnen we jaarlijks zo’n 25 euro per huishouden van de afvalstoffenheffing afhalen. We beginnen hier in 2024 mee. Per jaar kijken we of we voldoende geld overhouden om voor het volgende jaar weer een korting te kunnen geven.”

Frisse scholen, verduurzamen van gebouwen

Kinderen moeten les krijgen in frisse klassen. Wethouder Jaimi van Essen: “Daar hebben we in de afgelopen periode al veel in geïnvesteerd. In de komende jaren zijn de SKOLO-scholen Veldzijde en de Pax Christi aan de beurt: we investeren per school € 2,5 miljoen in de renovatie. Ook investeren we versneld in onderhoud, isolatie en verduurzaming van gemeentelijke gebouwen zoals dorpshuizen en sporthallen. Dat levert op termijn een aanzienlijke besparing op de energielasten op.

Investeren in de aantrekkelijkheid van de gemeente Losser

“Toerisme, recreatie en beleving zijn in toenemende mate een belangrijke economische pijler van de gemeente Losser”, aldus wethouder Jimme Nordkamp. “Daarom ondersteunen we partners als Tourist Info De Lutte Losser en Centrum Management Losser bij het organiseren van activiteiten voor inwoners, ondernemers en toeristen. Tourist Info De Lutte zal zich doorontwikkelen als de ‘Poort naar de Schatkamer van Twente’. Vanuit die Poort worden toeristen, gasten én inwoners doorverwezen naar alle schatten in onze prachtige gemeente. We werken ook aan het verder vergroenen van onze mooie gemeente via de bossenstrategie. We planten veel nieuwe bomen aan voor een nog groener landschap en voor de opslag van CO2.”

Veel initiatieven in dorpen, wijken en buurten

De kwaliteitsimpulsen in de diverse kernen gaan ook de komende jaren onverminderd door. De werkzaamheden in het centrum van De Lutte vorderen inmiddels gestaag. Het verbeteren van de verbinding tussen de Hanhofweg en het vernieuwde centrum komt er nog bij. Het college wil ook vast geld reserveren voor een nieuwe sporthal in De Lutte. In Beuningen wordt de herontwikkeling van de Mariaschool tot multifunctionele accommodatie verder opgepakt. In Glane komt een nieuw dorpshuis en zetten we de gestarte kwaliteitsimpuls door. Dit jaar starten we met de voorbereidingen voor de sociaaleconomische structuurversterking voor Overdinkel. In het dorp Losser wil het college, naast de al lopende projecten in het centrum zoals de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie, starten met het voorbereiden van een gebiedsgerichte aanpak Herstructurering Vogelbuurt. Daarbij gaat het zowel om ingrepen in de openbare ruimte, als om het oppakken van sociale opgaven. 

Robuuste organisatie in verbinding met samenleving

Burgemeester Cia Kroon: “We zetten in op een robuuste organisatie in verbinding met de Losserse samenleving en de regio. De komende tijd hebben we extra aandacht voor integriteit. Dit thema is altijd in beweging en we moeten op dat punt goed bij blijven en zorgen voor een weerbare organisatie. Daarnaast willen we de samenwerking in de regio intensiveren, met gemeenten om ons heen in Nederland en Duitsland.  We willen op zoek naar de kansen die dit biedt voor de gemeente Losser, bijvoorbeeld op het gebied van lobby en het beter benutten van Europese subsidiemogelijkheden.” 

Voor het uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid wordt komend jaar extra capaciteit ingezet.  Om een gedegen aanpak op te zetten en de samenwerking solide vorm te geven, stellen we tijdelijk een projectleider aan. De pilot Buurtbemiddeling loopt goed en wordt na 2023 doorgezet.

Verbeteren (digitale) dienstverlening

Losser gaat, in samenwerking met partner Enschede, de dienstverlening aan inwoners en ondernemers nog verder verbeteren. Omdat steeds meer processen gedigitaliseerd worden, is investeren in ICT een randvoorwaarde voor deze verbeterde dienstverlening. Onderdeel hiervan is datagedreven werken. Door te werken met voldoende en geschikte data kun je beter en effectiever beleid maken, en onderbouwen waarom voor een bepaalde oplossing wordt gekozen. 

Bespreken en besluiten in de gemeenteraad

De Voorjaarsnota 2023-2027 geeft een actueel inzicht in het verloop van inkomsten en uitgaven van het lopende begrotingsjaar 2023. Daarnaast kijkt de Voorjaarsnota vooruit naar het te voeren beleid en de inkomsten en uitgaven in de jaren 2024-2027. 
Wethouder Marian Oosterbroek: “Het college is content met deze Voorjaarsnota, waarin we financiële ruimte hebben om te investeren in onze mensen en hun omgeving, en zo samen te werken aan een krachtig Losser. Het woord is nu aan de gemeenteraad.”
De gemeenteraad bespreekt in de komende weken de Voorjaarsnota. Op dinsdag 11 juli besluit de gemeenteraad over de Voorjaarsnota