Vastgesteld wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Fleuerweg 1, Overdinkel”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RH 1
Publicatiedatum
09-03-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Fleuerweg 1, Overdinkel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 10 maart 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het vastgestelde wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Fleuerweg 1, Overdinkel” met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp002-0401.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan voorziet in een Rood voor Rood ontwikkeling aan het voormalige agrarische bedrijfsperceel aan de Fleuerweg 1 in Overdinkel. De ontwikkeling ziet toe op de sloop van landschapsontsierende bebouwing, sanering van overtollige erfverharding en landschappelijke inpassing. Ter compensatie wordt het recht op een compensatiewoning verkregen. De geldende agrarische bedrijfsbestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming.

Inzien wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van donderdag 10 maart 2022 tot en met donderdag 21 april 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels met bijlagen) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Beroep

Op het ontwerp-wijzigingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan gebruikmaken:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerp-wijzigingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Beroep instellen tegen voorliggend besluit kan vanaf 10 maart 2022 tot en met 21 april 2022, per brief bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Losser, 10 maart 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen