Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Oldenzaalsestraat 135 Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581PZ 135
Publicatiedatum
09-02-2022
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Oldenzaalsestraat 135 Losser”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 10 februari 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Oldenzaalsestrat 135 Losser” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph04-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Ten noordoosten van de kern Losser bevindt zich Landgoed ‘t Borghuis. Dit landgoed bestaat momenteel uit een recreatief erf en een agrarisch erf. Initiatiefnemer is voornemens om op het landgoed verscheidene ontwikkelingen door te voeren. Concreet gaat het om de volgende ontwikkelingen:

  • Het uitbreiden van het recreatief erf om de bouw van drie (reeds vergunde, maar te verplaatsen)
  • groepsaccommodaties mogelijk te maken;
  • het omzetten van het agrarische erf tot een recreatief erf en het inpassen van de bestaande bebouwing inclusief de mogelijkheid voor een derde (inpandige) bedrijfswoning;
  • de bouw van een schaapskooi in het zuidelijke deel van het plangebied;
  • het verlenen van aan de recreatieve hoofdfunctie ondergeschikte zorg;
  • de landschappelijk inpassing van het geheel en de realisatie van nieuwe natuur in het kader van KGO.

Voorgenomen ontwikkelingen zijn niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, aangezien de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de beoogde functies ontbreken. De wens is om een nieuw, passend planologisch regime op te stellen waarbinnen het beoogde plan mogelijk is. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 10 februari 2022 tot en met 24 maart 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 9 februari 2022

Publicatie

  1.  De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen