Bekendmaking voornemen tot koopovereenkomst

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
08-05-2024
Kaart behorende bij: Bekendmaking voornemen tot koopovereenkomst

De gemeente Losser is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met Enexis Netbeheer B.V. in verband met plaatsing van een transformatorstation ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening van de inwoners.

Beschrijving

Het gaat om een voorziening die benodigd is voor een goed functioneren van het elektriciteitsnetwerk.

Het betreft het navolgende kadastrale perceel:

  • een gedeelte ter grootte van circa 28 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N nummer 4588, nabij de Bernard Leurinkstraat 20 te 7581 AP Losser.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

Voor de gemeente Losser is Enexis de enige serieuze gegadigde om dit perceel (met vorenstaande reden) te kopen. De redenen voor het aangaan van deze koopovereenkomst zijn de navolgende:

  1. Op de locatie wordt een transformatorstation ten behoeve van Enexis gerealiseerd. Met de plaatsing van dit station wordt invulling gegeven aan en gewaarborgd dat Enexis kan blijven voldoen aan haar wettelijke leververplichting;
  2. Enexis is de aangewezen netbeheerder om op de betreffende locatie een nutsvoorziening te realiseren aangezien Enexis de enige netbeheerder in de gemeente Losser is. In die hoedanigheid is Enexis verantwoordelijk voor het gehele energienet en draagt derhalve zorg voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de veiligheid van het energienet.

Hierdoor staat op voorhand vast dat er geen andere (serieuze) gegadigden zijn. Voor realisatie van de benodigde nutsvoorziening op deze locatie zijn er derhalve geen andere gegadigden die deze invulling kunnen verzorgen. Gezien vorenstaande meent de gemeente Losser dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de (beoogde) koopovereenkomst.

Tegen de voorgenomen overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld.

Als u zich niet kunt verenigen met dit hiervoor beschreven voornemen (Enexis enige serieuze gegadigde), dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.

Procedure

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de overeenkomst zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).