Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiele herziening Nitertweg 4 Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PV 4
Publicatiedatum
08-07-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiele herziening Nitertweg 4 Losser”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 8 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiele herziening Nitertweg 4 Losser” met ID nummer NL.IMRO.0168.Bp008vp02ph04-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

In het verleden waren er plannen om op deze locatie een volledig nieuw sportcomplex te realiseren met atletiek- en skeelerbaan. Hiervoor is indertijd al een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanvoer en het storten van zand. Uiteindelijk zijn deze plannen niet doorgegaan en zijn de ijsclub en de atletiek geland aan het Nilantspad.
Het huidige plan voorziet er in dat de voormalige ijsbaan en visvijver worden heringericht als nieuw natuurgebied, inclusief openbaar toegankelijk wandelpad parallel aan de Nitertweg. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. In de noordoostelijke hoek komt een kavel beschikbaar voor de bouw van één woning in een passende architectuur.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Nitertweg 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat ook met ingang van donderdag 8 juli 2021 de ontwerp beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder Nitertweg 4 gedurende zes weken ter inzage ligt. 
Het plan is om voor de geluidsbelasting op de gevel van beoogde woning op het perceel een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen. Die hogere grenswaarde bedraagt maximaal 55 dB. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB. Vaststelling van de hogere grenswaarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet 
voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Broekhoekweg.  

Inzien ontwerp-beschikking 

De ontwerp beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 8 juli 2021 tot en met woensdag 18 augustus 2021 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te  raadplegen op deze website.

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen op de ontwerp beschikking. Schriftelijke  zienswijzen kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 30 juni 2021     

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
  3. Staatscourant

Bijlagen