Vastgesteld bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7587BX 1
  • 7587BW 2
Publicatiedatum
12-10-2022

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 4 oktober 2022 het  bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.BPH001PH07-0401 ligt met ingang van van donderdag 13 oktober 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in juridisch-planologische mogelijkheid om de Ambachtstraat door te trekken tot aan de Ertsmolen. Deze extra ontsluiting zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van het Luttermolenveld.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte” kan met ingang van donderdag 13 oktober 2022 tot en met 24 november 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 25 november 2022, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen