Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Oldenzaalsestraat 135 Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 7581PZ 135
Publicatiedatum
13-10-2022

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 13 oktober 2022 voor iedereen ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 4 oktober 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Oldenzaalsestraat 135 Losser” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph04-0401.

Beschrijving

Omschrijving plan

Ten noordoosten van de kern Losser bevindt zich Landgoed ‘t Borghuis. Dit landgoed bestaat momenteel uit een recreatief erf en een agrarisch erf. Initiatiefnemer is voornemens om op het landgoed verscheidene ontwikkelingen door te voeren. Concreet gaat het om de volgende ontwikkelingen:

 • Het uitbreiden van het recreatief erf om de bouw van drie (reeds vergunde, maar te verplaatsen) groepsaccommodaties mogelijk te maken;
 • het omzetten van het agrarische erf tot een recreatief erf en het inpassen van de bestaande bebouwing;
 • de bouw van een schaapskooi in het zuidelijke deel van het plangebied;
 • de landschappelijk inpassing van het geheel en de realisatie van nieuwe natuur in het kader van KGO.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. Ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 1. Op de verbeelding is de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie’ rondom een van de gebouwen (Oldenzaalsestraat 135B) verruimd;
 2. Op de verbeelding is de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – groepsaccommodatie’ van de voormalige agrarische schuur en naastgelegen gebouw samengevoegd en strakker begrensd;
 3. op de verbeelding is voor een zone van 50 m uit de grens van het perceel Oldenzaalsestraat 135A (Erve Punte) de aanduiding “specifieke vorm van recreatie uitgesloten - akoestisch relevante activiteiten en functies” opgenomen,
 4. in de regels is in artikel 1 Begrippen de volgende definitie van akoestisch relevante activiteiten en functies opgenomen: activiteiten en functies die kunnen zorgen voor productie van geluid, waaronder in ieder geval worden verstaan horeca-activiteiten, terrassen en sport- en speelvoorzieningen;
 5. in de regels is in artikel 1 Begrippen de volgende definitie van akoestisch onderzoek opgenomen: een onderzoek waarin het omgevingsgeluid wordt gemeten en getoetst aan de geldende wetgeving, teneinde een ontwikkeling te toetsen aan een goede ruimtelijke ordening.
 6. in de regels is geschrapt artikel 1.29 Extensief recreatief medegebruik: recreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, of naar aard daarvan gelijk te stellen voorzieningen;
 7. in artikel 1.45 is de definitie van ondergeschikte zorgfunctie gewijzigd in: het verlenen van zorg aan hulpbehoevende personen, ondergeschikt aan de recreatieve hoofdfunctie;
 8. in de regels is geschrapt artikel 3.1 lid d: extensief recreatief medegebruik;
 9. in de regels is geschrapt artikel 3.1 lid i: ondergeschikte horeca, ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schaapskooi';
 10. in de regels is in artikel 5.3.1 Specifieke gebruiksregels een lid toegevoegd dat luidt: e. Het uitoefenen van nieuwe akoestisch relevante activiteiten is ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van recreatie - nieuwe akoestisch relevante activiteiten” niet toegestaan zonder uitvoeren van akoestisch onderzoek, waarmee de aanvaardbaarheid van deze nieuwe akoestisch relevante activiteiten is aangetoond.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 13 oktober 2022 tot en met woensdag 23 november 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Alle stukken kunnen via deze website worden bekeken. Het vastgestelde bestemmingsplan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 13 oktober 2022 tot en met woensdag 23 november 2022 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op vrijdag 25 november 2022, tenzij binnen de genoemde termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 12 oktober 2022

Publicatie

 1. De week van Losser
 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
 3. Gemeenteblad

Bijlagen