Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Dinkeldal Noord, Kraal Teusink”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
12-10-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 13 oktober 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Dinkeldal Noord, Kraal Teusink” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph01-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Dinkeldal Noord, Kraal Teusink” voorziet in het kader van een grondruil in het wijzigen van de bestemming ‘Natuur – Natuur en Bos’ in ‘Agrarisch – 2’ om zo het agrarisch gebruik op deze gronden mogelijk te kunnen maken. Voor de percelen die in ruil hiervoor worden verworven, wordt te zijner tijd een separate procedure doorlopen zodat deze percelen ingezet kunnen worden voor natuurontwikkeling in het kader van het Natura 2000-gebied Dinkelland.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 6 oktober 2022 tot en met woensdag 16 november 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen