Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Drielandweg 1 - 1A

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
25-06-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, het bouwen van een woning en een bijgebouw op het perceel Drielandweg 1 – 1 A, 7581 PA, Losser te verlenen.

De bovengenoemde besluiten liggen met bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 4 juli 2024 tot en met woensdag 14 augustus 2024 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Het definitieve besluit en de bijbehorende documenten kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden ingezien.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van beroep.

De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:

  • tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;
  • aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen;

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Bijlagen