Vastgesteld bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2022”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
01-06-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2022”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 16 mei 2023 het  bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2022” gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vp22-0401 ligt met ingang van van donderdag 1 juni 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Op 19 maart 2013 is door de gemeenteraad de integrale herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld. Sindsdien is het bestemmingsplan regelmatig op ondergeschikte onderdelen herzien. De laatste partiële herziening van het bestemmingsplan is op 9 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien hebben zich diverse ontwikkelingen aangediend, zowel vergunde situaties als beleidswijzigingen, en zijn diverse zaken geconstateerd die verbeterd en verduidelijkt kunnen worden. Om deze reden is het bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2022” vastgesteld. Bij het vaststellen zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen. In hoofdstuk 3 van de Nota van zienswijzen (bijlage 2 bij het bestemmingsplan) worden deze wijzigingen beschreven.  

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 1 juni 2023 tot en met 13 juli 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 31 mei 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen