Ontwerp "Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
31-03-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 31 maart 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp “Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser”.

Beschrijving

Omschrijving

Op 19 december 2017 heeft de raad het “Parapluplan centrum Losser” vastgesteld. Dit “Parapluplan centrum Losser” beoogt de versterking van de aantrekkingskracht, de identiteit en de toekomstbestendigheid van het centrum van Losser. Voorgenoemd plan is uitgewerkt in een viertal pijlers, waaronder het richting geven aan ‘ontwikkellocaties / ruimtelijke aandachtsgebieden’. De “Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser” voorziet in de uitwerking van deze pijler. Het visiedocument biedt een lonkend perspectief en geeft richting aan ontwikkelingen ter plaatse van de ‘ontwikkellocaties / ruimtelijke aandachtsgebieden’, waaronder wordt verstaan het Martinusplein, de Brink en Aloysiuslocatie.

Inzien van de stukken

De ontwerp visie ligt op grond van de “Inspraakverordening Losser 2004” met ingang van donderdag 31 maart 2022 gedurende een periode van zes weken ter inzage. De ontwerpvisie kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser en kan ook via deze website worden bekeken.

Procedure

Inspraakmogelijkheid

Gedurende de termijn dat de ontwerp visie ter inzage ligt kunnen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) nog mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan het college van B&W, Postbus 90, 7580 AB Losser, onder vermelding van “zienswijze ontwerp Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser”. Uw zienswijze zal door de gemeenteraad worden betrokken bij de vaststelling.

Losser, 30 maart 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl

Bijlagen