Bekendmaking intrekking aanwijzing ex artikel 8 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GC 2
Publicatiedatum
28-07-2022
Kaart behorende bij: Bekendmaking intrekking aanwijzing ex artikel 8 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt op grond van artikel 8, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij bij besluit van 19 juli 2022, het besluit van de raad van de gemeente Losser van 18 mei 2021 waarbij percelen zijn aangewezen waarop de artikelen 10-15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, heeft ingetrokken.

Beschrijving

De intrekking heeft ten eerste betrekking op het perceel De Brink 2 te Losser, nu onderdeel uitmakend van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 4690 (voorheen 1987). De intrekking heeft ten tweede betrekking op twee percelen nabij de Aloysiuslocatie, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 555 en 4292.

Aanleiding

Op respectievelijk 26 februari 2021 en 16 maart 2021 heeft het college besloten om op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voorkeursrechten te vestigen op een tweetal locaties in het centrum van Losser. De raad heeft voor beide locaties het voorkeursrecht bij besluit van 18 mei 2021 bekrachtigd. In vervolg hierop zijn gemeente Losser en de voormalig grondeigenaar in overleg getreden over aankoop en tot overeenstemming gekomen. De raad heeft vervolgens het benodigde krediet beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn beide locaties in eigendom bij de gemeente Losser. Dit betekent dat er geen aanleiding meer is om het voorkeursrecht langer te vestigen.

Gevolgen

Na de intrekking is het voorkeursrecht niet langer van toepassing op de betrokken gronden. Het intrekkingsbesluit wordt verwerkt in de openbare registers (van de landelijke voorziening) bij het Kadaster. Dit betekent dat de aantekening van het “voorkeursrecht” in deze registraties wordt doorgehaald/verwijderd.

Ter inzage

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, met ingang van 28 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage in ’t Lossers hoes.

Procedure

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders staat ingevolge van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser (Postbus 90, 7580 AB Losser).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Losser, 27 juli 2022

Bijlagen