Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ruhenbergerweg 12 te Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
26-06-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

  • Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Ruhenbergerweg 12, 7586 RG Overdinkel te verlenen.

Beschrijving

et bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 27 juni 2024 tot en met woensdag 8 augustus 2024 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten kunnen ook via deze website worden ingezien.

Zienswijzen

Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Procedure

Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

Bijlagen