Inspraak voornemen uitbreiden streekproductenmarkt.

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AB 1
Publicatiedatum
26-01-2022
Kaart behorende bij: Inspraak voornemen uitbreiden streekproductenmarkt.

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft op 14 maart 2017, op grond van artikel 160, lid 1, aanhef  en onder g. van de Gemeentewet besloten tot het instellen van een warenmarkt in de vorm van  een streekproductenmarkt, ook wel boerenmarkt genoemd.

Beschrijving

Op 17 november 2020 heeft het college ingestemd met het verlengen van de periode van de streekproductenmarkt zodat het mogelijk is om jaarrond maandelijks een streekproductenmarkt te organiseren. Centrum Management Losser heeft nu het verzoek ingediend tot uitbreiding van de streekproductenmarkt. Het college is bereid daaraan mee te werken mits er draagvlak is onder de ondernemers en inwoners van het centrum voor de daarbij behorende besluiten.

Inhoud ontwerp besluit

Op grond van het ontwerp besluit kan het houden van de streekproductenmarkt op elke laatste zaterdag van elke maand van 08:00  uur  tot  17:00 uur (incl. opbouw en afbraak)  op de locatie kruising gedeelte Teylersstraat, het Teylersplein, de Roberinkstraat, gedeelte Brinkstraat, te Losser worden gehouden. Inhoudelijk betekent het een uitbreiding van de reeds bestaande streekproductenmarkt. Tevens ligt ter inzage het ontwerp-verkeersbesluit waarbij de verkeersgedeelten die benodigd zijn voor de streekproduktenmarkt, voor de genoemde tijdstippen niet voor verkeer toegankelijk zijn.

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen over beide besluiten kenbaar te maken.

Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

De ontwerpen zijn te raadplegen via www.overheid.nl en via deze website.

Procedure

Inzien besluit

Het ontwerp besluit tot het instellen van de streekproductenmarkt met de daarbij behorende situatietekening en het ontwerp-verkeersbesluit liggen  met ingang van 26 januari 2022 tot en met 8 maart 2022 voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Die stukken kunt u ook vinden op deze website.

Tot en met 8 maart 2022 kunnen de genoemde ingezetenen en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over het genoemde ontwerp besluiten voor de uitbreiding van de streekproductenmarkt.

Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, mevrouw M. Hamers, telefoonnummer 053-5377481 of via m.hamers@losser.nl.

Bijlagen