Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
24-05-2023
Kaart behorende bij: Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad van Losser bij besluit van 16 mei 2023 op grond van artikel 2 juncto 5 Wvg gronden heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Beschrijving

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummers 9362, 9363, 10503. Een en ander zoals weergegeven op de bij het besluit bijgevoegde kadastrale overzichtstekening en perceelslijst. De percelen zijn nu nog in gebruik zijn als agrarische cultuurgrond. Om in de verdere toekomst regie te kunnen blijven houden op uitbreiding van woningbouw aan de noordzijde van de kern Losser, is het gewenst om een voorkeursrecht te vestigen als bedoeld in de Wvg. Het planologisch voornemen betreft het realiseren van een uitbreidingslocatie voor grootschalige woningbouw. De betreffende percelen zoals opgenomen in de kadastrale overzichtstekening en perceelslijst hebben op grond van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied nu nog de bestemming ‘Agrarisch – 1’. Het gebruikt wijkt hiermee af van de toegedachte bestemming. Gezien het planologisch voornemen betreft de toegedachte bestemming een niet-agrarische bestemming. 

Gevolgen

Het raadsbesluit heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht van artikel 10 Wvg van toepassing is. Dit houdt in dat de eigenaren van en de eventuele beperkt gerechtigden tot de aangewezen gronden, wanneer zij hun (recht op het) eigendom willen overdragen, dit eerst aan de gemeente Losser te koop moeten aanbieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de rechthebbenden op het perceel tot verkoop willen overgaan. Een aantal rechtshandelingen is uitgezonderd van deze verplichting, zoals verkoop aan bepaalde familieleden of executieverkoop (artikel 10 lid 2 Wvg). De eigenaren en rechthebbenden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. Het besluit vervalt van rechtswege drie jaar na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een structuurvisie of bestemmingsplan/omgevingsplan wordt vastgesteld.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt tezamen met het raadsvoorstel, de bij het besluit behorende kadastrale kaart en een lijst met de daarop de aangewezen gronden, de namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht en een lijst met daarop het aangewezen perceel, de grootte en de naam van de eigenaar, met ingang van 25 mei 2023 gedurende zes weken ter inzage in ’t Lossers hoes.

Procedure

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Losser (Postbus 90, 7580 AB Losser).

  • Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Losser, 24 mei 2024

Bijlagen