Ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014 partiele herziening project Hoofdstraat 118 en 193 te Overdinkel” met bijbehorende ontwerpbesluiten in het kader van artikel 3.30 Wro  

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
 • 7586BP 193
 • 7586BW 118
Publicatiedatum
23-06-2021

De gemeenteraad van de gemeente Losser heeft in zijn vergadering van 18 mei 2021 besloten om toepassing te geven aan de coordinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening voor de bouw van een nieuwe Aldi-supermarkt in Overdinkel.

Beschrijving

Hiermee worden de verschillende procedures die nodig zijn om de bouw mogelijk te maken, gecombineerd in een proces. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken dan ook bekend dat met ingang van donderdag 24 juni 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt:

 • het ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014 partiele herziening project Hoofdstraat 118 en 193 te Overdinkel” met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP10PH05-0301;
 • het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt voor de activiteiten:
  -    het (ver)bouwen van een bouwerk;
  -    het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
  -    het vellen of doen vellen van een houtopstand; 
 • het ontwerpbesluit voor het aanwijzen van twee openbare invalidenparkeerplaatsen op het parkeerterrein bij de supermarkt;
 • het ontwerpbesluit voor het vaststellen van een hogere waarde voor wegverkeerslawaai voor de toekomstige bouw van 10 appartementen aan de Hoofdstraat 118.  

Omschrijving plan

De huidige Aldi-supermarkt aan de Hoofdstraat 118 voldoet niet meer aan de huidige eisen. Daarom is het gewenst om een nieuwe supermarkt te bouwen aan de Hoofdstraat 189-195 op de locatie van voormalige Saksenstal Gerrit. De bestaande winkel wordt gesloopt nadat de nieuwe winkel in gebruik is genomen. Daarna wordt een appartementengebouw gerealiseerd met 10 appartementen. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende ontwerpbesluiten maakt deze ontwikkeling mogelijk.   

Inzien bestemmingsplan en ontwerpbesluiten 

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten kunnen met ingang van donderdag 24 juni 2021 tot en met woensdag 4 augustus 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Alle stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen kunnen worden bekeken. Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan en de genoemde besluiten. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 23 juni 2021

Publicatie

 1. De week van Losser
 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
 3. Staatscourant

Bijlagen