Bekendmaking voornemen tot een bruikleenovereenkomst

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
22-05-2024

De gemeente is eigenaar van na te noemen perceel grond en gaat op dit terrein, in verband met inwonersparticipatie, een jeu-de-boules baan aanleggen voor de bewoners van de appartementencomplexen gelegen aan de Langenkamp 9, Langenkamp 28-90, Langenkamp 20-82, Braakstraat 2/1-2/27, de Langenkamp 15-41, de Langenkamp 45-75 en de Gronausestraat 65-105, allen te Losser.

Beschrijving

Het betreft het navolgende kadastrale perceel:

  • een gedeelte ter grootte van circa 135 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser,  sectie N nummer 4758 (nabij de Langenkamp en Braakstraat te Losser).

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

De gemeente Losser vindt inwonersinitiatieven erg belangrijk. De projecten worden ondersteund en gewaardeerd. De aanleg van een nieuwe jeu de boules baan draagt bij aan het bevorderen van sociale cohesie binnen de gemeenschap. Het biedt inwoners de mogelijkheid samen te komen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Dit is essentieel voor het versterken van banden binnen de buurt.

Ook stimuleert de aanleg van de baan de betrokkenheid van de inwoners bij hun leefomgeving. Door een gezamenlijke ruimte te creëren voelen mensen zich meer betrokken en verbonden met hun buurt en gemeente. Dit bevordert niet alleen een gevoel van eigenaarschap, maar ook een gevoel van trots en erkenning. De aanleg van de baan zorgt voor een laagdrempelige mogelijkheid om actief te zijn en te werken aan hun gezondheid.

Gezien het vorenstaande meent de gemeente Losser dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de (beoogde) bruikleenovereenkomst.

Tegen de voorgenomen overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld.

Als u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.

Procedure

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de bruikleenovereenkomst zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).