Wijzigingsplan “Buitengebied, Austweg 7 De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LB 7
Publicatiedatum
16-02-2023
Kaart behorende bij: Wijzigingsplan “Buitengebied, Austweg 7 De Lutte”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat zij op 14 februari 2023 het wijzigingsplan “Buitengebied, Austweg 7 De Lutte” hebben vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde wijzigingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp004-0401 ligt met ingang van donderdag 23 februari 2023 gedurende 6 weken ter inzage.

Omschrijving plan

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om op het perceel Austweg 7 in De Lutte een extra woning te bouwen. In ruil hiervoor wordt aan de Denekamperstraat 14/14a in De Lutte en aan de Beuningerstraat 27/27a in Beuningen in totaal 1.228 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt.

Inzien wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van donderdag 23 februari 2023 tot en met 6 april 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via de website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 22 februari 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen