Vastgesteld wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LD 8
Publicatiedatum
02-06-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat op 24 mei 2022 is vastgesteld: het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp001-0401.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan voorziet in een Rood voor Rood ontwikkeling aan het voormalige agrarische bedrijfsperceel aan de Beuningerstraat 8 in de Lutte. De ontwikkeling ziet toe op de sloop van landschapsontsierende bebouwing, sanering van overtollige erfverharding en landschappelijke inpassing. Ter compensatie wordt het recht op een compensatiewoning verkregen. De geldende agrarische bedrijfsbestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming.

Inzien wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van donderdag 2 juni 2022 tot en met woensdag 13 juli 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels met bijlagen) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan een belanghebbende tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend (dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State), treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Losser, 2 juni 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen